Algemene voorwaarden

.
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Creative Vibes en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Creative Vibes alleen bindend indien en voor zover deze door Creative Vibes uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Creative Vibes spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
15.4. Indien Creative Vibes op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.5. Zowel de klant als Creative Vibes zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Creative Vibes hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Creative Vibes partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.9. De klant en Creative Vibes zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Creative Vibes en de klant.

Artikel 15. Overige Bepalingen en Toepasselijk Recht

14.1. Creative Vibes zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Creative Vibes in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
14.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 14.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Creative Vibes worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inzien van Creative Vibes aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Creative Vibes.
14.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Creative Vibes te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Creative Vibes, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. CONFORMITEIT

13.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan tussen partijen voor onbepaalde tijd tot aan opzegging, tenzij anders is overeengekomen.
13.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
13.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Creative Vibes opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
13.4. Beide partijen, zowel klant als Creative Vibes, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 • 13.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Creative Vibes de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Creative Vibes voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Creative Vibes;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; bij terugkerende betalingsproblemen.
Creative Vibes zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 13.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.3 en 13.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Creative Vibes vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.7. Creative Vibes behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Creative Vibes overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Duur Overeenkomst en Beëindiging

12.1. Creative Vibes is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
12.2. Creative Vibes is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Creative Vibes weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Creative Vibes kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Creative Vibes een overeenkomst is aangegaan.
12.3. Naast het bepaalde in lid 12.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT


Bij Creatives Vibes krijgen we regelmatig de vraag vanuit de opdrachtgever of de open bestanden gestuurd kunnen worden. De open bestanden zijn de bestanden waarin we het eindproduct maken. Dat deze vraag gesteld wordt vinden we erg begrijpelijk, echter kunnen wij hier niet kosteloos in meegaan. 

Bij het opvragen/leveren van bestanden heb je te maken net als bij ieder fysiek product met regelgeving. Het recht omtrent intellectueel eigendom speelt hierin de belangrijkste rol. Deze regels en rechten zijn in Nederland automatisch van belang om creatief werk en de makers daarvan te beschermen. Op basis van die regels heeft de opdrachtgever geen recht op deze open bestanden, maar wel de bestanden die het eind product vormen. 

WAAROM DE AUTEURSWET?
De Auteurswet is er om goede redenen. Dankzij deze regels kunnen we bij Creative Vibes de verantwoordelijkheid nemen voor onze producten, omdat ze niet zomaar kunnen worden aangepast of misbruikt. Hierdoor beschermen we niet alleen ons eigen imago, maar nog belangrijker, dat van onze klanten. Het voorkomt dat onjuiste of ongeautoriseerde producten de klant bereiken, iets wat voor ons als design bureau van essentieel belang is.

MAAR ALS OPDRACHTGEVER HEB IK TOCH BETAALD?
Dat klopt. In dit geval betaalt de opdrachtgever voor de gebruiksrechten van het ontwerp en voor het verkrijgen van een bestand waarmee het ontwerp gebruikt kan worden in zowel digitale als fysieke uitingen (het eindproduct). De bestanden die gebruikt worden om deze uitingen te maken, bijvoorbeeld in Photoshop of andere ontwerpprogramma's, blijven echter eigendom van Creative Vibes. Dit is vergelijkbaar met een kunstschilder die zijn doeken, verf en kwasten behoudt en alleen het schilderij zelf verkoopt. De schilder weet hoe hij zijn gereedschap moet gebruiken om het eindproduct te creëren, terwijl de koper van het schilderij dit meestal niet weet. Een ander voorbeeld is de bakker, die het brood verkoopt maar niet verplicht is om de ingrediënten te leveren wanneer de klant van het brood geniet.

Bij creatief werk, zoals grafisch ontwerp, is er slechts één auteur, en dat is de ontwerper of maker van het product. Dit maakt de ontwerper (in dit geval Creative Vibes) de rechthebbende. Daarom heeft Creative Vibes het recht om te bepalen wat er met het product gebeurt. Deze rechten kunnen worden overgedragen, net als bij andere economische goederen. In feite betaalt de opdrachtgever voor het recht om het ontwerp te gebruiken.

TOCH BEHOEFTE AAN DE OPEN BESTANDEN?
Indien je als opdrachtgever toch de open bestanden wilt verkrijgen, hangt de prijs hiervoor af van verschillende factoren, waaronder de oorspronkelijke kosten van de opdracht, het beoogde gebruik van de open bestanden en hoe ze zullen worden ingezet. Het verstrekken van open bestanden brengt aanzienlijk hogere kosten met zich mee dan wanneer Creative Vibes aanpassingen maakt aan het oorspronkelijke ontwerp.

Voor het leveren van open bestanden rekenen wij 10% van het totale bedrag van de oorspronkelijk overeengekomen samenwerking.

We streven ernaar om alle uitingen zorgvuldig te archiveren. Als je vragen hebt over ons uitgevoerde werk en de uitingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor overleg. We zijn ervan overtuigd dat we samen tot een passende oplossing kunnen komen. Bij Creative Vibes staat de tevredenheid van onze klanten altijd voorop.

Artikel 11 – Open bestanden

10.1. Iedere overeenkomst tussen Creative Vibes en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Creative Vibes kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Creative Vibes onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €3.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Creative Vibes uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Creative Vibes dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Creative Vibes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Creative Vibes toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Creative Vibes sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Creative Vibes geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Creative Vibes.
10.5. Creative Vibes is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Creative Vibes voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Creative Vibes.
10.7. Creative Vibes is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

9.1. Intellectueel Eigendom bij Creative Vibes. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, websites, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten uitsluitend bij Creative Vibes tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
9.2. Gebruiksrechten voor de Klant. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.3. Aanduidingen van Eigendom. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, websites, documentatie, rapporten, offertes of materialen te verwijderen of te wijzigen.
9.4. Beperkingen op Verveelvoudiging en Exploitatie. Het is de klant niet toegestaan om enige (gedeelten van) software, websites, documentatie, rapporten of offertes te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Creative Vibes of diens licentiegever(s) daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
9.5. Voorbehoud van Eigendom bij Creative Vibes. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Creative Vibes tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.6. Beperkingen op Gebruik van Producten en Diensten. De door Creative Vibes geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.7. Eigendom van Website-Inhoud. 
Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Creative Vibes ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Creative Vibes, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.8. Klantcontent. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Creative Vibes geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.9. Verantwoordelijkheid voor Klantcontent. Creative Vibes is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Creative Vibes plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Creative Vibes vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.10. Inbreuk op Auteursrecht. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.11. Vergoeding bij Inbreuk. Bij inbreuk heeft Creative Vibes recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.12. Sub Licenties voor Plugins. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Creative Vibes geïnstalleerde plugins op de website. Deze sub licenties zijn geldig zo lang de overeenkomst tussen Creative Vibes en de klant duurt. Bij of na het einde van de overeenkomst komen deze sub licenties te vervallen.

Artikel 9. Voorbehoud van Eigendom & Intellectueel Eigendom

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Creative Vibes verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Creative Vibes biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Creative Vibes besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. 
Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Creative Vibes besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Creative Vibes voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Creative Vibes verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Creative Vibes kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Creative Vibes een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Creative Vibes geleverde producten en diensten blijven eigendom van Creative Vibes totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Creative Vibes zijn voldaan.

ARTIKEL 8. BETALING

7.1. De door Creative Vibes te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Creative Vibes opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 
7.2. Een door Creative Vibes vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Creative Vibes niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Creative Vibes, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Creative Vibes mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Creative Vibes beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Wanneer de levering door Creative Vibes onverhoopt vertraging oplevert, zal Creative Vibes dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Creative Vibes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Creative Vibes geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.8. De definitieve oplevering van de website of ander designwerk (zoals bijv. branding pakket) geschiedt pas na volledige betaling van de aan de klant verstuurde factuur. 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Creative Vibes te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Creative Vibes onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Creative Vibes om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Creative Vibes zijn verstrekt, heeft Creative Vibes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Creative Vibes steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Creative Vibes geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Creative Vibes binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na oplevering van de website met uitzondering van artikel 5.8. Creative Vibes streeft ernaar de klacht binnen 48 uur in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Creative Vibes één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Creative Vibes nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Creative Vibes niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Creative Vibes inloggegevens aan de klant verstrekt, dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Creative Vibes is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Creative Vibes tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Creative Vibes mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgenomen.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Creative Vibes.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de klant.
6.14. Creative Vibes kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT

5.1. Creative Vibes garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Creative Vibes spant zich in om de gegevens die Creative Vibes voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Creative Vibes met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Creative Vibes is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Creative Vibes uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Creative Vibes eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Creative Vibes en/of overige promotionele uitingen van Creative Vibes.
5.6. Creative Vibes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Creative Vibes tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Creative Vibes behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo en/of de huisstijl zoals deze door Creative Vibes is opgeleverd.
5.8. Creative Vibes is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Creative Vibes zijn gebruikt en/of geïnstalleerd.
5.9. Creative Vibes behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website of ander designwerk gefactureerd.
5.10. Creative Vibes werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg metCreative Vibes een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR CREATIVE VIBES

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Creative Vibes verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Creative Vibes binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Creative Vibes heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, webhosting) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt, zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Creative Vibes zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Creative Vibes wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Werkzaamheden welke door een derde partij worden uitgevoerd vallen buiten de vergoeding van 30% en worden nog extra in rekening gebracht.
4.7. Indien Creative Vibes, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Creative Vibes gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Creative Vibes in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Creative Vibes uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

3.1. Offertes van Creative Vibes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. Creative Vibes zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Creative Vibes het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Creative Vibes behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan de klant te factureren alvorens de opdracht zal worden uitgevoerd.
3.5. Alle door Creative Vibes gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Creative Vibes behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Creative Vibes behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.9. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.
3.10. Creative Vibes is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Creative Vibes gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Creative Vibes, of door akkoord te gaan via de website of via e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Creative Vibes en dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Creative Vibes zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Creative Vibes is een creatief bedrijf, gevestigd op Professor Rankestraat 17, 9713GC, Groningen. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73766453. 

1.2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Creative Vibes een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Algemene voorwaarden: Het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: Alle diensten die Creative Vibes voor de klant uitvoert, waaronder, maar niet beperkt tot: het voor bedrijven ontwerpen van logo’s, flyers, branding-onderdelen, websites en social media beelden.
1.5. Producten: Alle producten die Creative Vibes aan de klant levert, waaronder, maar niet beperkt tot: het verkopen van printables, kaarten, social media en website templates.
1.6. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Creative Vibes en de klant krachtens welke Creative Vibes de dienst zal uitvoeren of de producten zal leveren.

Artikel 1: over creative vibes

+31 (0) 6 40 10 68 11

Contact

hendrikschantal@outlook.com

Portfolio

Werkwijze

Over mij

Home

Ik ben Chantal en als kind al was ik eindeloos aan schilderen en tekenen en hebben kleuren altijd mijn interesse gewekt. Mijn doel is om mensen te verwonderen en te laten genieten van de schoonheid van kleuren.